Vrednotenje podjetij

 

Ocenjevanje vrednosti podjetja ali vrednotenje podjetja predstavlja oblikovanje strokovnega in nepristranskega mnenja o vrednosti lastniškega kapitala celotnega podjetja, vrednosti njegove posamezne organizacijske enote ali dela podjetja. Potreba po strokovnih storitvah ocenjevalca vrednosti izvira iz dejstva, da so vrednosti gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih pod vplivom učinkov računovodskih standardov ter usmeritev in zato običajno bistveno odstopajo od tržnih vrednosti teh gospodarskih kategorij. 
 

V podjetju Valucon d.o.o.  lahko za vas opravimo storitev vrednotenja podjetij za različne potrebe  in namene, kot so:

  • nakupi ali prodaje celotnih podjetij ali lastniških deležev,
  • izstopi in izključitve družbenikov,
  • statusne spremembe, kot so združitve, pripojitve, oddelitve delov podjetij in podobno (poleg vrednotenja opravimo tudi izračune menjalnih razmerij),
  • vrednotenje za namene računovodskega poročanja,
  • vrednotenja podjetij, ki so v postopkih sanacije, likvidacije ali stečaja,


Storitve vrednotenja podjetij lahko opravimo:

  • bodisi kot neodvisni pooblaščeni ocenjevalci vrednosti, pri čemer smo dolžni popolnoma spoštovati Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti,
  • bodisi kot finančni svetovalci naročnika, kjer lahko vrednost prilagodimo specifičnim pogojem poslovanja naročnika.


Vrednotenja podjetij izvajamo skladno s strokovnimi pravili in najsodobnejšimi načini, metodami in postopki vrednotenja. Pri vrednotenjih se tako poslužujemo naslednjih načinov in metod:

  • na donosu zasnovani način; v okviru tega uporabimo metodo diskontiranih denarnih tokov ali metodo kapitalizacije;
  • način tržnih primerjav, pri katerem uporabimo bodisi metodo primerljivih prodaj ali metodo primerljivih podjetij uvrščenih na borzo; 
  • na sredstvih zasnovani način, pri katerem ocenimo vrednost posameznih sredstev in obveznosti gospodarskega subjekta, pretežno z uporabo metode čiste vrednosti sredstev pod predpostavko delujočega ali nedelujočega podjetja.


Vrednotenja podjetij opravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij z dovoljenjem za delo Slovenskega inštituta za revizijo.